อบรม

27Jul/17

อบรมการใช้สื่อนวัฒกรรมการเรียนรู้ ร.ร.อนุบาลปทุมธานี

อบรมครู “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ห้องเรียน CREATIVE CLASSROOM การใช้นวัตกรรมใหม่ สะเต็มศึกษาสามารถลงมือปฎิบัติได้ง่าย เช่น สร้างระบบขับเคลื่อนด้วยเฟือง สายพาน ระบบทำงานด้วยพลังงานน้ำหรือแรงดันอากาศ ระบบขนส่งโดยใช้รอกหรือกลไกต่าง ๆ นักเรียนสามารถทำและปรับเปลี่ยนได้ง่าย บรรยายโดยรศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

26Jul/17

อบรมครูและนักเรียน การใช้สื่อเครื่องกลและหุ่นยนต์พื้นฐาน ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย

อบรมครูและนักเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การใช้เครื่องกล ความสำคัญกับการเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านนวัตกรรมใหม่ และพลังงานสะอาดโดยท่านอาจารย์ ชมพูเนกข์ สโรบล มาเป็นวิทยากร ในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

16Jul/17

อบรมครูจังหวัดกำแพงเพชร ในการใช้สื่อสะเต็มศึกษา

กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้สื่อนวัฒกรรมการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

01Jul/17

อบรมการใช้ห้องเรียน CREATIVE CLASSROOM ร.ร.สระแก้ว

อบรมครูโรงเรียนสระแก้ว ในการใช้ ห้องเรียน CREATIVE CLASSROOM ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยการอบรมในครั้งนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการนำไปจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้่ ของโรงเรียนสระแก้ว โดยมีท่านอาจารย์ชมพูเนกข์ สโรบล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ 

24Feb/17

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนมัธยมสังกัด สพฐ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และการสอนเชิงบูรณาการ STEM Education ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการศึกษาและพัฒนาความพร้อมในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยแบ่งกิจกรรมการอบรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2.กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนเชิงบูรณาการ STEM ฎกีแฟะรนื เกี่ยวกับ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มินาคม 2560Read More…

05Feb/17

Thailand Inventors’Day 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลไก ไฟฟ้า สมองกลกับการจัดกิจกรรม STEAM” ในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 Thailand Inventors’Day 2017 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ ห้อง MR 213 ศูนย์นิทนทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สนับสนุนโดย บริษัทRead More…

29Jan/17

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM”

โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM” ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

18Jan/17

ห้องเรียนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน “การเรียนรู้วิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนลาซาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอน ให้สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับแนวทาง STEM ศึกษา ซึ่งเป็นฝึกให้นักเรียนรุ้จักการคิดและออกแบบนวัฒกรรมใหม่ๆ พร้อมก้าวทันยุค 4.0

10Jan/17

ส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

gigp จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวทางการเรียนการสอน STEM ศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 พร้อมทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล เพื่อให้น้องนักเรียนได้ฝึกคิด และลงมือปฏิบัติ กับสื่อการเรียนการสอนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย

08Dec/16

กิจกรรม STEM จังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศ การอบรมครูเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เรื่องการเรียนรู้สเต็ม ผ่านสื่อการเรียนรู้วิศวกรรมขั้นพื้นฐานและพลังงานสะอาด gigo โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล