ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2017 ” ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Island  Hall ศูนย์การค้า Fashion Island จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Education Institute of Nanhu District, Jizxing, Zhejiang Province ประเทศจีน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ที่นี่
ดาวน์โหลดรายละเอียดและโจทย์การแข่งขัน ที่นี่