กิจกรรม

01Apr/17

โปรโมชั่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน นี้แล้วนะคะ เตรียมตัวไปช้อปกันได้เลย กับโปรโมชั่นแรงๆ รับ Summer เจอกันได้ที่บูท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น S01 โซน C2 ไปหาซื้อหนังสือดีๆ และสื่อการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการสอนแบบ STEAM เน้นการลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและโปรโมชั่นมากมายได้ที่งานนะคะ ห้ามพลาดเด็ดขาดดดด ^^

17Mar/17

THAILAND GREEN MECH CONTEST 2017

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2017 ” ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Island  Hall ศูนย์การค้า Fashion Island จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Education InstituteRead More…

24Feb/17

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนมัธยมสังกัด สพฐ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และการสอนเชิงบูรณาการ STEM Education ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการศึกษาและพัฒนาความพร้อมในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยแบ่งกิจกรรมการอบรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการอบรมและพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2.กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนเชิงบูรณาการ STEM ฎกีแฟะรนื เกี่ยวกับ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มินาคม 2560Read More…

05Feb/17

Thailand Inventors’Day 2017

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลไก ไฟฟ้า สมองกลกับการจัดกิจกรรม STEAM” ในงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2560 Thailand Inventors’Day 2017 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ ห้อง MR 213 ศูนย์นิทนทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ สนับสนุนโดย บริษัทRead More…

29Jan/17

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM”

โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลไก ไฟฟ้า สมองกล กับการจัดกิจกรรม STEAM” ณ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบ STEM ศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

18Jan/17

ห้องเรียนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน “การเรียนรู้วิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนลาซาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอน ให้สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับแนวทาง STEM ศึกษา ซึ่งเป็นฝึกให้นักเรียนรุ้จักการคิดและออกแบบนวัฒกรรมใหม่ๆ พร้อมก้าวทันยุค 4.0

10Jan/17

ส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

gigp จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวทางการเรียนการสอน STEM ศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 พร้อมทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล เพื่อให้น้องนักเรียนได้ฝึกคิด และลงมือปฏิบัติ กับสื่อการเรียนการสอนวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย

08Dec/16

กิจกรรม STEM จังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศ การอบรมครูเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เรื่องการเรียนรู้สเต็ม ผ่านสื่อการเรียนรู้วิศวกรรมขั้นพื้นฐานและพลังงานสะอาด gigo โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล 

28Nov/16

การแข่งขันรถพลังงานน้ำ จังหวัดระยอง

บรรยาการงาน  “Rayong2′ Got Talen” ศักยภาพสร้างได้ที่ระยอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง และการเรียนรู้วิศวะกรรมขั้นพื้นฐานและพลังงานสะอาด gigo เข้ารวมจัดแสดง พร้อมทั้งจัดการแข่งขันรถพลังงานน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน